ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ-มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจห