ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ


วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ได้เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น(สปสช.)ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนประจำปี 2565 ผ่านคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระแท่น