ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นางสาววาสนา ดีคำ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาววิไลภรณ์ ล้อถิรธร นักประชาสัมพันธ์ และ นายบันเทิง สังข์เงิน นิติกร เข้าประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่1/2566 เพื่อรายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินชีวิตงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ปี 2566-2570 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้จัดการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี