ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระแท่นดงรัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรัก ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแท่น มอบหมายให้นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระแท่นดงรัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรัก ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์เด็กฯ มีมาตรฐาน สร้างการเรียนรู้แบบครบวงจร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระแท่น