ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตภาคกลาง ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตภาคกลาง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ณ ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร