ประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระแท่น