ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ตามไตรมาสประจำปีงบประมาณ 65 ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน เข้าร่วมประชุมโดยมีการมอบรางวัล คนดีไม่มีวันลา โดยนายนที ค้าผลดี เป็นผู้รับรางวัลประจำปี 2564 ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกอง รางวัลที่ภาคภูมิใจตลอดปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบนโยบายในการทำงานของปีงบประมาณ 2565 และนายกเทศมนตรีได้กล่าวขอบคุณพนักงานที่ทำงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถในทุกๆ งาน