ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/ 2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการ ณ เทศบาลตำบลท่าล้อ อ.ท่าม่วง
ทั้งนี้ มีวาระการประชุม 1.ได้รายงานการเงินสันนิบาตจังหวัดกาญจนบุรี 2.หารือเรื่องเงินอุดหนุนโครงการกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ 3. หารือเรื่องการศึกษาดูงาน และ แข่งกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 4.ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีสัญจรครั้งต่อไปที่ ทต.ทองผาภูมิ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบพระคุณ นายชัยวัฒน์ ดอกบุก นายกเทศมนตรีตำบลท่าล้อ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการประชุม