ประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA


วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้งานตรวจสอบภายใน งานนิติการ และงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ของ อปท. ผ่านระบบ Zoom. ของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้เป็นการชี้แจงตัวชี้วัดที่ต้องทำการประเมินในปี 2565 ซึ่งเป็นการแจงในรายละเอียดให้เห็นว่าจะต้องเก็บข้อมูลแบบใดถึงจะได้คะแนน โดยนำข้อมูลเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นตัวเปรียบแทบให้เห็นความแตกต่าง