ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนภูมินิเวศ


วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนภูมินิเวศ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ ผู้แทนชุมชนบ้านไร่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้และสำรวจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระแท่น