ประชุมเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ


วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการ และพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
ทั้งนี้ มีตัวแทนจากกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ เข้ารับการประชุมในครั้งนี้ด้วย