ประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานคณะสันนิบาตจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานคณะสันนิบาตจังหวัดกาญจนบุรี ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้กำหนดวันการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีครั้งต่อไป ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เทศบาลตำบลท่าล้อ
ทั้งนี้ สันนิบาตกาญจนบุรี ของขอบพระคุณ นายกวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมในครั้งนี้