ประชุมโครงการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/ 2566 ณ เทศบาลตำบลท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการแจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนทักษะด้านดิจิทัล และระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อยกระดับงานบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ท้องถิ่นดิจิทัล”
เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.นที วงศ์ปัญจ นายกเทศบาลตำบลท่ามะกา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการประชุม