ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น