ประชุุมประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ ผอ.กอง ประชุมประจำสัปดาห์
โดยมีการสรุปประเด็นการประชุมดังนี้ 1.การคัดแยกขยะ 2.การใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้งานและจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ 3.การออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ในวันที่ 14 ก.พ.66 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น