ประธานเปิดโครงการบัญชีครัวเรือน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานเปิดโครงการบัญชีครัวเรือน หลักสูตร บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระแท่น ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา