ประวัติเทศบาล

ประวัติความเป็นมาของพื้นที่

ตำบลพระแท่น มีชื่อเรียกสืบเนื่องจากมีหลักฐานแท่นศิลารอยพระพุทธบาท มีต้นรัง 2 ต้น โอบ    รอยแท่นพระพุทธบาทไว้ ต่อมามีการจัดตั้งชื่อตำบลอย่างเป็นทางการจึงใช้ชื่อว่า “ตำบลพระแท่น” เดิมทีประชาชน       ที่อาศัยในพื้นที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเล็ก ๆ ไม่มีการแบ่งเขตการปกครองชัดเจน เมื่อปี 2360 มีการอพยพของกลุ่มชาวจีนเข้ามาอาศัยในพื้นที่ ต่อมามีการมีการแบ่งเขตหมู่บ้านและตั้งชื่อหมู่บ้านแรกที่เกิดขึ้นว่า “หมู่บ้านสำนักเย็น”และมีหมู่บ้านอื่นๆตามมาจวบจนปัจจุบัน มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน โดยอยู่เขตรับผิดชอบของตำบลพระแท่นจำนวน 12 หมู่บ้านและในจำนวนนี้มี 6 หมู่บ้าน ที่มีพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา พื้นที่ตำบลพระแท่น มีป่าพระแท่นดงรังเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณคดี มีเนินเขาที่สำคัญ 2 แห่ง แห่งแรกเรียกว่าเขาถวายพระเพลิง ยอดสูง       55 เมตร มีมณฑป 12 เหลี่ยม ครอบรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ภายใน แห่งที่สองมีลักษณะเป็นแท่นหินรูปสี่เหลี่ยมหน้าลาด ลักษณะคล้ายแท่นหรือเตียงนอน วนอุทยานพระแท่นดงรังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพระแท่นดงรัง มีเนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่ เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ประกอบด้วยไม้ประเภท  ไม้รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ฯลฯ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2525 ตำบลพระแท่นมีสถานที่สำคัญมาแต่โบราณกาล คือ “วัดพระแท่นดงรัง หรือพระแท่นดงรัง” สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธในประเทศลังกา ณ สถานที่แห่งนี้ มีแท่นหินขนาดใหญ่ ที่มีตำนานที่แต่งขึ้น ในภายหลังเพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธา บริเวณวัดมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ เขาถวายพระเพลิง ปล่องพญานาค และยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทุก ๆ ปีประมาณกลางเดือน 4 ของไทยจะมีงานนมัสการอย่างยิ่งใหญ่

ลักษณะที่ตั้ง/เขตการปกครอง/อาณาเขต

ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลพระแท่น  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่  10  ตำบลพระแท่น  อำเภอ      ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากอำเภอท่ามะกา  ประมาณ  17  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ  35  กิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี  มีพื้นที่  10.6  ตารางกิโลเมตร

                     -เขตการปกครอง  พื้นที่ของเทศบาลครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพระแท่น  จำนวน  12  หมู่บ้าน  ได้แก่

                     หมู่ที่  1           บ้านสำนักเย็น             (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)

                     หมู่ที่  3           บ้านไร่                       (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)

                     หมู่ที่  4           บ้านไร่                       (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)

                     หมู่ที่  5           บ้านท่าโป่ง                 (เต็มพื้นที่)

                     หมู่ที่  6           บ้านดอนรัก                (เต็มพื้นที่)

                     หมู่ที่  7           บ้านกระโดนโพรง         (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)

                     หมู่ที่  10         บ้านพระแท่น              (เต็มพื้นที่)

                     หมู่ที่  11         บ้านหนองงู                 (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)

                     หมู่ที่  12         บ้านกระโดนโพรง         (เต็มพื้นที่)

                     หมู่ที่  13         บ้านโป่งพระแท่น                    (เต็มพื้นที่)

                     หมู่ที่  15         บ้านดอนสามหลัง         (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)

                     หมู่ที่  16         บ้านดงรัง                   (เต็มพื้นที่)      

                  – อาณาเขต

ทิศเหนือ          จรด     อบต.อุโลกสี่หมื่น

ทิศตะวันออก    จรด     เทศบาลตำบลหนองลาน

ทิศใต้              จรด     อบต.ตะคร้ำเอน

ทิศตะวันตก      จรด     วนอุทยานพระแท่นดงรัง , ตำบลตะคร้ำเอน