ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการประเมินของเทศบาลตำบลพระแท่น ได้ระดับการประเมิน AA คะแนน 95.35 ค่าเป้าหมาย ผ่าน
https://drive.google.com/file/d/1OsPJQgTYl6O2pBEVZ0XRpriaGVUWG59o/view?usp=sharing