พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๔

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ