มอบถุงยังชีพของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการ
ซึ่งถุงยังชีพนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 ถุง