มอบรางวัลการประกวดโครงการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ

มอบรางวัลการประกวดโครงการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระแท่นจัดโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปี 2563 โดยมี นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ในโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลพระแท่นจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมของรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดโครงการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมอบรางวัลโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “ส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงและอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในการนี้ นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบรางวัลบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และ นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 มอบรางวัลโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “ส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงและอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562