มอบหนังสือนิทาน

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน มอบหมายให้นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น  เป็นตัวแทนในการมอบหนังสือนิทานแก่โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง,โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารและโรงเรียนบ้านดอนรัก โดยการนี้เทศบาลตำบลพระแท่นได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ในการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก0-3ปี ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น