มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่

มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่


รายงานผลการดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ

รายงานผลการดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ
รายงานผลการดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม2563