มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลพระแท่น-ประจำปีงบประมาณ-2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลพระแท่น-ประจำปีงบประมาณ-2566