มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๔

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว-ในการดำเนินงาน