มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักง