รับมอบ ประกาศเกียรติคุณ”เทศบาลตำบลพระแท่น”ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฝึกอบรมระบบข้อมูลตำบลและวิจัยชุมชน

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น รับมอบ ประกาศเกียรติคุณ”เทศบาลตำบลพระแท่น”ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฝึกอบรมระบบข้อมูลตำบลและวิจัยชุมชน จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนำทีมผู้นำชุมชนเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities) ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดังนี้
1. สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุริยา เอมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านไร่ 2 นายสมชาย อาจปักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 (บ้านหนองงู) และ 3. นางสาวธรรม์ฤทัย พระแท่น ตำแหน่ง ประธานกลุ่มสตรีรีไซเคิลบ้านสำนักเย็น
2. ผู้นำทรงคุณค่า จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายสิทธิโชค ก้อนทอง ประธานชมรมคนสู้เหล้าเทศบาลตำบลพระแท่น 2.นางสาวจันญา พระแท่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสำนักเย็นและหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านสำนักเย็น
3. ผู้นำขับเคลื่อนปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น (The Action -driven Leader)
จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎา ศรีนวล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร