ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณแยกขวา ทต. 70 หมูที่1 เชื่อมหมู่ที่11

2.ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน-คสล.บริเวณแยก