ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บริเวณถนน ทต.พระแท่น 32 หมู่ที่ 3 และ หมู่ 4

1.ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอ