ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณ ถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 32 หมูที่ 4 (ต่อจากที่ทำไว้เดิม)

3.-ราคากลาง-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเ