ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 19 หมู่ที่ 7

19.ราคากลาง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม-OVE