ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 38 หมู่ที่ 10

20.-ราคากลาง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม-OV