ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 46 หมู่ที่ 12

8.-ราคากลาง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม-OVE