ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 53 หมู่ที่ 13

10.-ราคากลาง-โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุป