ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 55 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 13

11.-ราคากลาง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคล