ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อจากที่ทำไว้เดิม) บริเวณถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 70 หมู่ที่ 11

14.-ราคากลาง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกร