ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 32 หมู่ที่ 3 (ต่อจากที่ทำไว้เดิม)

23.-ราคากลาง-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเ