รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลพระแท่น รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบเดือน ตุลาคม2562 – มีนาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลพระแท่น รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน