รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมถาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานการตรวจสอบ
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2564
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2564
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมกราคม 2565
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ในรอบ6 เดือน(ต.ค.64-มี.ค.65)