รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่-1-ครั้งที่-1