รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่-1-ครั้งที่-2