รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่-2-ครั้งที่-2