รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่-3-ครั้งที่-2