รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระแท่น (รอบ 6 เดือน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจร-รอบ-6-เดือน