รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพระแท่น รอบ ๑๒ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปราบการทุจริต รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลพระแท่น รอบ 12 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม ทุจริต รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจนิต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน