รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลพระแท่น รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ