รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ.๒๕๖๔
การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕