ร่วมพิธีรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแท่น เข้าร่วมพิธีรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเทศบาลตำบลพระแท่นได้รับรางวัลชมเชย ใน ประเภท เทศบาลตำบลประเภททั่วไป ซึ่งได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000,000 บาท โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร