ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศาลาเอนกประสงค์