ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่นเทศบาลตำบลพระแท่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพระแท่น รพสต.บ้านพระแท่น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,โรงเรียนวัดพระแท่น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่นเทศบาลตำบลพระแท่น